Cơ cấu tổ chức Tổ Tiếng Anh

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

7

CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Hoàng Minh Thông Tổ trưởng  
2 Lê Thị Lộc Tổ phó  
3 Nguyễn Thị Cảnh Giáo viên  
4 Nguyễn Phi Hải Giáo viên  
5 Nguyễn Thanh Hoài Giáo viên  
6 Ng. Thị Trung Thành Giáo viên  
7 Hoàng Mạnh Dũng Giáo viên  
8 Hoàng Thu Thủy Giáo viên  
9 Ng. Thị Diệu Hồng Giáo viên  
       

 HIỆU TRƯỞNG                                        

                         

Tags:

Bài viết khác

  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook