CÁC VĂN BẢN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

NGHỊ ĐỊNH

QUYQUYY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013

Tải về tại đây

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Tải về tại đây

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Tải về tại đây

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”

Tải về tại đây

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook