Công văn về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG NGHỆ AN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN  GIÁO DỤC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 

            Số: 79/CĐN                                      Nghệ An, ngày 12  tháng 5  năm 2017

   V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo

“Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể”

 

    Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục các huyện, thành, thị;

              - Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.

           

 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông, ngày 12/4/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể” lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong ngành và toàn xã hội (có file đính kèm).

 Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Nghệ An đề nghị Công đoàn Giáo dục các huyện, thành, thị, Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến góp ý của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các đơn vị đối với Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể” (gọi tắt là Chương trình). Nội dung góp ý tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau đây:

  1. Cấu trúc tổng thể của Chương trình và tính kế thừa đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
  2. Nội dung Chương trình với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trong thời kỳ hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
  3. Nội dung chương trình của từng bộ môn theo hệ thống dọc các cấp học. Các môn nên tích hợp; các môn không tích hợp đối với từng khối lớp và cấp học..
  4. Số môn học, thời lượng và nội dung chương trình môn học theo khối lớp, cấp học và đảm bảo tính đặc thù vùng miền.
  5. Thời điểm áp dụng của Chương trình và tiến độ thực hiện.
  6. Nguồn lực thực hiện Chương trình: đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực khác.
  7. Những kiến nghị và đề xuất giải pháp hiệu quả đối với Chương trình mới.
  8. Ý kiến khác.

Các đơn vị tùy theo điều kiện thực tế để tổ chức lấy góp ý kiến rộng rãi trong cán bộ, nhà giáo, người lao động của đơn vị, đồng thời gửi các ý kiến góp ý của CBNGLĐ về Công đoàn Giáo dục Nghệ An, qua địa chỉ Email: cd@nghean.edu.vn  trước ngày 19/5/2017.

Nơi nhận:                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                               CHỦ TỊCH

- Giám đốc, PGĐ Sở GD&ĐT;

- UVBCH CĐGD Nghệ An;

  - Lưu VT CĐN.                                                                               (Đã ký)

 

        Trần Văn Kỷ

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook