CÁCH THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TUYỂN SINH 2017

       UBND TỈNH NGHỆ AN                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

 Số: 1362/SGD&ĐT-KTKĐCLGD                                               Nghệ An, ngày 05 tháng 7 năm 2017   

 V/v hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng

 đăng ký xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017

   

                           Kính gửi: 

            - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;

- Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;

           - Hiệu trưởng Trường PT Năng khiếu TDTT Nghệ An.

  

          Thực hiện Công văn số 2801/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 6 năm 2017 về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2017 của Bộ Giáo duc và Đào tạo, Sở yêu cầu các điểm tiếp nhận hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2017 (ĐTN) thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Hệ thống phần mềm quản lý thi sẽ mở đến ngày 07/7/2017 để Sở sửa chữa sai sót thông tin của thí sinh (trừ các sai sót về môn thi, ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng), vì vậy quản trị viên phần mềm quản lý thi của ĐTN (QTV) tiếp tục kiểm tra, rà soát thông tin của thí sinh, nếu còn có sai sót báo ngay về Sở để được hướng dẫn.

2. Phân công cán bộ, giáo viên, QTV trực tại đơn vị, mở các phòng máy tính có kết nối mạng Internet, hướng dẫn cho thí sinh để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (NVĐKXT) trực tuyến từ ngày 15/7 đến ngày 26/7/2017.

3. T ngày 09/7 đến ngày 11/7/2017 Cng thông tin tuyn sinh s m để thí sinh thc hành điu chnh NVĐKXT trc tuyến, đ ngh các ĐTN thông báo cho thí sinh biết để tham gia, đồng thi lưu ý đây ch là giai đon chy th phn mm giúp thí sinh làm quen vi cách điu chnh NVĐKXT trc tuyến. Kết qu thc hành điu chnh NVĐKXT ca thí sinh trên Cng thông tin tuyn sinh s b xóa toàn b sau khi kết thúc đợt chy th. H thng s được làm mi li để thí sinh chính thc điu chnh NVĐKXT t ngày 15/7/2017.

4. Hệ thống phần mềm quản lý thi sẽ mở để các QTV sửa ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng cho thí sinh từ ngày 15/7 đến ngày 23/7/2017 bằng Phiếu điều chỉnh đăng NVĐKXT, trên Phiếu đã có mục để thí sinh điền thông tin thay đổi, Sở yêu cầu các ĐTN:

- Hướng dẫn thí sinh có yêu cầu thay đổi đến ĐTN khai vào Phiếu điều chỉnh NVĐKXT cùng các minh chứng.

- Kiểm tra, rà soát các minh chứng để đảm bảo chính xác thông tin thay đổi, cập nhật thông tin thay đổi của thí sinh lên Hệ thống và chịu trách nhiệm về việc thay đổi.

- Giám sát việc thay đổi, nguyên nhân thay đổi, đảm bảo tính chính xác của thông tin thay đổi.

5. Từ ngày 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2017 thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi.

Công văn đầy đủ                                        Tải tại đây

Mẫu thay đổi NV                                       Tải về tại đây

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook