Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018

UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1656 /SGD&ĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

Giáo dục trung học năm học 2017-2018

                               Nghệ An, ngày 25 tháng 8 năm 2017  

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;

                   - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Trường phổ thông năng khiếu TDTT Nghệ An, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Nghệ An.

Căn cứ Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2017-2018, Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTrH như sau:

A. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở GDTrH; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (GDPT). Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp (GDHN) gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Chuẩn bị các điều kiện để tham gia và tổ chức tốt Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) toàn quốc. Tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XVIII.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1.1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục

Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ trong chương trình GDPT hiện hành, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT, các trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục cần lưu ý những điểm sau đây:

- Đối với các môn học: Trường tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn triển khai rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới, phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình GDPT hiện hành. Bố trí đủ thời lượng dạy học (cả dạy học tự chọn và chương trình địa phương); có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, kiểm tra định kỳ, đảm bảo thời điểm kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất theo Kế hoạch thời gian của năm học và khung phân phối chương trình của Bộ.

- Đối với hoạt động GDHN, giáo dục ngoài giờ lên lớp: Rà soát lại chương trình hiện hành, lựa chọn, bổ sung nội dung, thiết kế các hoạt động phù hợp với đặc điểm nhà trường và đáp ứng nhu cầu của học sinh, hướng tới việc hình thành phẩm chất, phát triển năng lực cho học sinh.

- Các trường miền núi cao khi xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực cần đặc biệt quan tâm đến việc dạy học sát đối tượng để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Chương trình của các môn học, hoạt động giáo dục là 35 tuần, được bố trí thực hiện trong 37 tuần. Các nội dung dạy học theo chủ đề, dạy học tự chọn, hoạt động TNST được đưa vào kế hoạch dạy học của các môn học/hoạt động giáo dục. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

1.2. Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới cấp THCS

 Tiếp tục triển khai đối với lớp 6 và lớp 7 và lớp 8 ở các trường đã thực hiện từ năm học 2016-2017 theo Công văn số 1621/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2017 của Sở GDĐT và các Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, số 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015, số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT.

Tải bản đầy đủ tại đây

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook