Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học: 2017-2018

 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


V/v hướng dẫn đăng ký thi đua,

 khen thưởng năm học 2017-2018
Số: 1966/SGD&ĐT-CTTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Nghệ An, ngày 29  tháng 9 năm 2017

  Kính gửi:

          - Các phòng ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;

          - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã;

          - Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

 Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Yêu cầu:

Việc xét tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng phải căn cứ vào phong trào thi đua và kết quả đạt được. Mọi tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua (trừ các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, đột xuất được Hội đồng Thi đua, Khen thưởng đề nghị).

Việc đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân trong Ngành được thực hiện từ đầu năm học sau khi đã thảo luận và thống nhất tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của đơn vị.

Để việc xét, trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm học đảm bảo nguyên tắc bầu chọn được những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xứng đáng, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các tiêu chuẩn theo Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An và các văn bản hướng dẫn của Sở, đồng thời căn cứ vào thành tích đạt được trong năm học và các năm học trước để đăng ký các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng phù hợp, theo đúng quy định.

 

Tải bản đầy đủ tại đây

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook