Quy chế dân chủ cơ sở

 

        

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

 TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

QUI CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRƯỜNG HỌC

Năm 2019

 

 

 
  Text Box: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
 TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
QUI CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRƯỜNG HỌC
Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Năm 2019

_________________

- Căn cứ luật giáo dục được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ điều lệ trường trung học của Bộ giáo dục và đào tạo;

-   Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (đối với xã, thị trấn);

-   Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ;

-   Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ban hành theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ đối với doanh nghiệp đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị;

- Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy chi bộ;

Sau khi thống nhất với công đoàn và các đoàn thể, các thành viên trong nhà trường. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế DCCS ban hành kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở của trường THPT Nghi Lộc 4 như sau:

 

I.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của chi ủy đối với BGH cũng như các hoạt động của nhà trường, thực hiện tốt phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện QCDCCS trong nhà trường.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản về thực hiện QCDCCS bằng nhiều hình thức nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên công nhân viên và học sinh nhằm phát huy dân chủ thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhà trường.

3. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 18/2000 –CT/TTg của Thủ tường Chính Phủ về việc tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp nhằm hạn chế sự vi phạm của các cơ quan công quyền, cán bộ công chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao và Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đơn vị sự nghiệp

4. Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo đột xuất và định kỳ.

 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện những yếu kém tồn tại trong quá trình thực hiện, nhằm tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tại địa phương về những giải pháp thực hiện, vượt qua khó khăn thách thức. Trọng tâm công tác kiểm tra việc thực hiện QCDCCS với các hoạt động cụ thể như:

+ Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.

+ Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

+ Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

+ Công khai các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

+ Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học.

+ Việc thực hiện nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

+ Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.

+ Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.

- Phân công cụ thể cho cán bộ đảng viên phụ trách việc thực hiện QCDCCS. Phát huy hơn nữa QCDCCS tại các cơ quan, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường;

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm năng cao tinh thần làm chủ cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo mọi thuận lợi để thực hiện tốt công tác QCDCCS, góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Triển khai Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đơn vị sự nghiệp

- Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua yêu nước nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính tri, phát huy cao vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn, tiêu cực ở cơ sở;

- Phát huy vai trò của ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp, các ngành trong việc hướng dẫn, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, công chức về ý thức, trách nhiệm, phong cách, năng lực thực hiện dân chủ ở cơ sở và dân chủ với nhân dân.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ; tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

- Tham mưu với ban chi ủy chỉ đạo việc tổ chức hội nghị công nhân viên chức hàng năm, xây dựng quy chế phối hợp, chế độ nâng lương sớm, thành lập Ban thanh tra nhân dân, ban Kiểm tra nội bộ trường học để kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh.

 

 

 

 

III. KẾ HOẠCH CHI TIẾT

 

Tháng

 

 

Nội dung triển khai

 

TC thực hiện

Điều chỉnh

01/2018

- Kiện toàn Ban tuyên truyền và tổ chức thực hiện QCDC năm học 2019.

- Phân công trách nhiệm các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

- Thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của nhà trường năm 2019 trước cơ quan.

-  Rà soát, bổ sung xây dựng nội dung Quy chế chế dân chủ cơ sở của nhà trường năm 2019.

-  Phối hợp với Công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường cho cán bộ quản lý, giáo viên, CNV và học sinh, PHHS trong nhà trường.

-  Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Toàn ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. 

 

 

02/2018

- Tổ chức học tập kinh nghiệm ở trường bạn và các đơn vị hành chính đóng trên địa bàn: Học tập, trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở.

- Lấy ý kiến góp ý, thảo luận và ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

- Rà soát các bảng biểu công khai theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

Toàn ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. 

 

03/2018

Kiểm tra việc thực hiện qui chế dân chủ ở tổ chuyên môn: Tổ KHXH

Toàn ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. 

 

04/2018

Sơ kết việc thực hiện qui chế dân chủ trong toàn cơ quan.

Trưởng và phó ban thực hiện.

 

05/2018

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác thực hiện QCDCCS trong mọi hoạt động của nhà trường.

Trưỏng và phó ban thực hiện.

 

06/2019

- Sơ kết việc thực hiện qui chế dân chủ trong toàn cơ quan.

 - Triển khai thực hiện các biện pháp phát huy quyền dân chủ của các tập thể, cá nhân CB GV CNV và học sinh trong nhà trường về công tác dân chủ trong trường học.

 

Toàn ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. 

 

07/2019

- Tổ chức học tập kinh nghiệm ở trường bạn và các đơn vị hành chính đóng trên địa bàn.

- Giám sát việc thanh tra, công khai tài chính năm học 2018-2019.

Toàn ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. 

 

08/2019

- Kiểm tra việc thực hiện qui chế dân chủ ở tổ chức Đoàn thanh niên.

- Thực hiện các nội dung “3 công khai”.

- Kiểm tra việc công khai các kế hoạch, việc rà soát bổ sung quy chế năm học 2019-2020

Toàn ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/2019

- Tập huấn QCDC cho cán bộ cấp tổ trưởng trở lên: Triển khai các văn bản của TW, của tỉnh, huyện và chương trình hành động của Trường THPT Nghi Lộc 4.

- Tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng và Nghị định số 120/2006/NĐ-CP cho CBVC của nhà trường và PHHS.

- Triển khai các nhiệm vụ của Hội nghị CNVC năm học 2018-2019.

- Thông qua việc rà soát, bổ sung Bộ qui chế DCCS.

- Kiện toàn hồ sơ tiếp dân, phòng tiếp dân, nội quy tiếp dân, lịch tiếp công dân, phân công cán bộ trực tiếp dân hàng tuần của nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với CBGVCNV trong nhà trường, nhận xét đánh giá trong họp Hội đồng sư phạm.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ sơ sở trong các hoạt động của nhà trường.

 

 

 

Toàn ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. 

 

10/2019

- Kiểm tra việc thực hiện qui chế dân chủ ở tổ chuyên môn: Tổ Toán

- Đôn đốc việc thực hiện QCDCCS trong toàn cơ quan.

Toàn ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. 

 

 

11/2019

Kiểm tra việc thực hiện qui chế dân chủ ở tổ chức công đoàn. Phát huy vai trò làm chủ tập thể của quần chúng nhân dân, của cán bộ giáo viên, công nhân viên trong toàn trường, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cùng thực hiện.

Trưởng ban, phó ban 

 

 

12/2019

- Giám sát việc thanh tra, công khai tài chính năm 2019.

- Tổng kết việc thực hiện qui chế dân chủ trong toàn cơ quan, đánh giá, nhận xét rút kinh nghiệm và bình bầu xếp loại.

Toàn ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. 

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên có căn cứ kế hoạch có trách nhiệm thực hiện.

- Cử đồng chí Lê Trung Thắng - Phó ban  DCCS cùng các đồng chí thành viên có trách nhiệm đôn đốc cán bộ đảng viên, nhân viên, học sinh thực hiện kế hoạch và báo cáo định kỳ cho chi bộ và báo cáo theo kế hoạch của cấp trên.

Trên đây là kế hoạch thực hiện QCDCCS của trường THPT Nghi Lộc 4 năm 2019

                                                                          

 

                                                                      Nghi Lộc, ngày  tháng 01  năm 2019

                             T/M BCH CÔNG ĐOÀN                                            HIỆU TRƯỞNG                   

                           CHỦ TỊCH

           

 

 

                  Phó Ban CĐ DCCS                                                       TB CĐ DCCS

                    Lê Trung Thắng                                                 Nguyễn Văn Phương

Bản Word tải về tại đây

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook