Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020

    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG NGHỆ AN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
     CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                       

                Số:  319/CĐN                                                                          Nghệ An, ngày 12   tháng 10  năm 2017

 V/v thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới,

 sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020

         

                                       Kính gửi:   Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 274/CĐN-CSPL ngày 01/9/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc thực hiện phong trào thi đua ““Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Nghệ An đề nghị công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Quán triệt Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; tiếp tục thực hiện công văn số 143/CĐN ngày 21/9/2016 của Công đoàn Giáo dục Nghệ An về việc công đoàn tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề  “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; đồng thời phối hợp triển khai công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020. Động viên cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) thực hiện các giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Các trường học, đơn vị giáo dục tiếp tục thực hiện phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, duy trì các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” từ đó tạo cơ hội cho đoàn viên là nhà giáo, người lao động có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi hỗ trợ thực hiện những giải pháp đổi mới, sáng tạo.

3. Công đoàn các đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo có nội dung góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong đó tập trung tuyên truyền, động viên và tổ chức cho CBNGNLĐ báo cáo điển hình, học tập kinh nghiệm từ những CBNGNLĐ có giải pháp, cách làm hiệu quả.

4. Công đoàn các đơn vị lựa chọn những sản phẩm đổi mới, sáng tạo có chất lượng gửi về CĐGD Nghệ An, Email: cd@nghean.edu. vn. CĐGD Nghệ An sẽ đăng tải trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo để các đơn vị có thể chia sẻ, trao đổi học tập kinh nghiệm.

CĐGD Nghệ An đề nghị công đoàn cơ sở các đơn vị trực nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về CĐGD Nghệ An trong dịp sơ kết học kỳ I (tháng 12) và tổng kết năm học (tháng 6) hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị có thể phản ánh về CĐGD Nghệ An, số 67, Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02383 560 547.

 

 

                                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

   Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH

- Như trên;                                                          

- Lưu VP CĐN.                                                                        

                                                                                         Trần Văn Kỷ

Tags:
  • :
  • :
Chat với Công ty vệ sinh công nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook